به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازسنندج؛ کتایون خراسان زاد گفت: اداره درآمدهای عمومی و کمیسیون برنامه ریزی و بودجه شهرداری سنندج به منظور پایدار نمودن بودجه شهرداری، وصول مطالبات، رونق اقتصادی در شهر و همچنین با هدف رونق ساخت و ساز طرح تخفیف عوارض ساختمانی و سالیانه نوسازی را آغاز کرده است.
3614249_634وی بااشاره به طرح تخفیف عوارض ساختمانی پس از مصوبه شورا و با هدف ایجاد انگیزه در پرداخت عوارض از سوی شهروندان افزود:بر اساس این طرح تخفیف عوارض شهرداری در چهار مرحله و از ابتدای مهرماه اعمال خواهد شد و میزان درصد تخفیف هم در هر مرحله متغیر است.
مدیر اداره درآمدهای عمومی شهرداری سنندج بیان کرد: مرحله اول از اول تا 30 مهر سال جاری با 20 درصد تخفیف، مرحله دوم از اول تا 30 آبان با تخفیف 18 درصدی، مرحله سوم از اول تا 30 آذر سال جاری با تخفیف 16 درصدی و مرحله چهارم از اول تا 30 دی ماه با تخفیف 14 درصدی برای شهروندان اعمال خواهد شد.
خراسان زاد افزود: این تخفیفات شامل عوارض پروانه ساختمانی، عوارض بعد از جریمه کمیسیون ماده 100، عوارض ناشی از تغییر کاربری اراضی و عوارض نوسازی است.
مدیر اداره درآمدهای عمومی شهرداری سنندج در پایان گفت: این چهار مرحله تخفیف مشمول جرایم قطعیت یافته کمیسیون ماده 100 و کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها، عوارض تمدید پروانه ساختمانی، عوارض عدم احداث پارکینگ و جرایم برآورد شده در مناطق و نواحی نمی گردد.