b21623شهریارنیوز: کلیه خودروهای استیجاری شهرداری تبریز طی یک برنامه زمانبندی شده مورد بازدید فنی قرار می گیرند.
به گزارش شهریار به نقل از سازمان خدمات موتوری ، در راستای استفاده از خودروهای سالم و بی عیب و نقص در بخش های اداری ،خدماتی و عمرانی شهرداری تبریز و ارائه خدمات بهینه در نقاط مختلف سطح شهر، کلیه خودرهای استیجاری بکار گرفته شده در مجموعه شهرداری به ترتیب مورد بازدید فنی و کارشناسی قرار می گیرند.
بنابراین گزارش ، در این بازدید برابر آیتمهای تعریف شده کلیه خودروها مورد بازدید فنی قرار گرفته و در صورت وجود هرگونه عیب و نقص نسبت به رفع این موارد افدام می گردد.
این برنامه از ششم مهرماه سال جاری  شروع و تا بیستم همین ماه ادامه خواهد یافت و کلیه خودروهای استیجاری مناطق و سازمانها و نیز شهرداری مرکز در این مدت به ترتیب زمانی مورد بازدید قرار خواهند گرفت.
در راستای نوسازی ناوگان استیجاری شهرداری تبریز، امسال با دستور شهردار محترم تبریز سازمان خدمات موتوری نسبت به بکارگیری خودروهای مدل 90 به بالا اقدام نموده است که این امر نقش موثری در افزایش کارائی در این بخش حساس موتوری شهرداری داشته است.